Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Vrtni ?ir: Karamustra / Libero Kokotovi?

286X215 Karamustra

Ne propustite poseban do�ivljaj i do?ite u utorak, 19. rujna 2017. u 20:00 sati u Gradsku radionicu jer u suradnji s udrugom Nemerik predstavljamo pretpremijeru multimedijalne predstave Karamustra autora Libera Kokotovi?a u re�iji �andora Slackog. Dizajn i izvedbu animacije potpisuje Marina Burolo, a u izvedbi sudjeluju: Berislav Mudrov?i?, Edo Orel i �andor Slacki. Izbor glazbe napravio je Libero Kokotovi?.

����� 

Tko je Karamustra? Prva asocijacija - s pravom- Zaratustra, Ni?eov prorok. Karamustra je po imenu vi�e "Balkanska" varijanta. KARA - karati ili MUSTRA � ba� si neka mustra.

Jo� uvijek sam u nedoumici da li je on "luzer" ili heroj koji prkosi svijetu samim svojim �ivotom. Nikad ne ostavlja dojam pobije?enog ali ni pobjednika. Njega zapravo nije lako nigdje svrstati �to je istovremeno divno i stra�no. Njegov kozmopolitizam i anarhizam proizlazi iz uvjerenja i iskustva od pola stolje?a �ivota iz kojeg se izrodio kao proturje?an cinik. A u �to bi drugo? Lik je uistinu stvaran, nastao kao sinteza iz li?nosti nekoliko meni dragih prijatelja, dakle itekako postoji. On nema jasnu predstavu o tome �to ovaj svijet zapravo zna?i

(a tko ima?) i gdje je njegovo mjesto u njemu. On je sklop proturje?ne zbrke. Sklon je mudrovanju iako ga se u�asava. Karamustra je razapet u mre�i stvarnog i nestvarnog, samo?e i te�njom za pripadanjem, halucinacijama, snovima i zbilje, nihilizma i �eljom za smislom, mizantropije i ?ovjekoljublja. Uvjeren je da se ni�ta ne mo�e promijeniti na bolje jer ni svijet ne pokazuje znakove ozdravljenja. I �to ?ini? �ivi na rubu svijeta u svom hermetizmu imaginarne realnosti bave?i se najdivnijim i najuzaludnijim poslom na svijetu, umjetno�?u.

Slobodan Kokotovi? - Libero ro?en je u Puli 1. srpnja 1955. bavi se slikarstvom, kiparstvom, performansom i konceptualnom umjetno�?u i ?lan je HDLUI. Pored bavljenja likovnom umjetno�?u objavljivao je prozu, novele, humoreske, dramske tekstove i poeziju. Autor je 17 samostalnih izlo�bi slika u Puli, Parizu, Labinu, Bujama, �ikutima i drugim mjestima. U njegovom likovnom opusu nalaze se slike u kombiniranoj kola� tehnici, takozvane slike-objekti ili �geometrijska apstrakcija� odnosno objekti u funkciji poetskih performansi. Izveo je brojne performanse te je tako sudjelovao na 6. danima hrvatskog performansa u Vara�dinu 2006, u galeriji Miloti? izveo je perfomans s ?uricom Ciganovi?em na otvaranju izlo�be "Bijelo, plavo, crveno", u �ikutima je izveo perfomans s ?uricom Ciganovi?em "I ludosti gore dragi moji ljudo�deri". Posljednjih godina s �andorom Slackijem i ?uricom Ciganovi?em sudjelovao je s performansima na otvaranju i zatvaranju izlo�bi kolega i prijatelja likovnih umjetnika.

Ulaz na sve programe i aktivnosti Gradske radionice je besplatan.

 Logo Grad Pula