Gradska Radionica

 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija
 • Ljudi i doga?aji galerija

Vrtni ?ir: Debora Trusgnach

Autoportret-286x215

U nedjelju, 25. lipnja 2017. u 19:00 sati, u programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice iz Pule predstavit ?e se Debora Trusgnach iz Italije s boravkom u Puli koja je izvrstan primjer talentirane likovne umjetnice koja stvara izvan formalnog okvira visoke kulture. Ona ?e prezentirati svoje desetgodi�nje iskustvo boravka i rada u Gradskoj radionici, koje se osim u podru?ju slikarstva prostire na medij dokumentarnih video radova te lutkarstva.

Debora Trusgnach dolazi iz okolice Udina u Italiji, a proteklo je deset godina otkad je do�la u Pulu s jednostavnom nakanom da tu provede godi�nji odmor. Me?utim, stjecajem sretnih okolnosti dospjela je do Gradske radionice, zainteresirala se za njezino djelovanje i zapo?ela s u?enjem tradicionalnih slikarskih tehnika specifi?no namijenjenim raznovrsnim zidnim podlogama. S vremenom se njezin pristup usavr�io tako da danas, osim primijenjenom odnosno dekorativnom slikarstvu, osobitu pa�nju posve?uje �tafelajnom slikarstvu i individualnom umjetni?kom razvoju i pristupu. Njezin rad uvelike doprinosi prepoznatljivosti slikarskog djelovanja Gradske radionice, a ova uspje�na pri?a pokazuje i dokazuje da talent u sprezi s istrajnim radom donosi zamjetne rezultate.

Na�a poznata povjesni?arka umjetnosti Nada Vrkljan-Kri�i? postavlja kao klju?ni stru?ni problem pitanje: kako istinitost umjetni?kog izri?aja sa?uvati od zavo?enja svije�?u da ?ovjek doista jest umjetnik � ravnopravan sa svima ostalima, i od zaga?enja komercijalizacijom �to ranije ili kasnije dovodi do manire i gubitka istinitosti, pogotovo u slu?ajevima kada je rije? o ljudima koji nisu educirani za taj poziv i koji su ?esto slu?ajno, a ne intelektualnim promi�ljanjem do�li do nekih autenti?nih i u u?enoj umjetnosti itekako sna�nih sli?nih ideja i rje�enja, a da u trenutku kada su ta djela nastajala toga nisu bili svjesni. S druge strane, Kate Davey, jo� jedna povjesni?arka umjetnosti, pita se za�to je tako te�ko ljudima koji nemaju umjetni?ku �kolu da se probiju u svijet umjetnosti, a zapravo se to samo ti?e kreativnosti, intuicije i jedinstvene ljudskosti. Ona tako?er ka�e da ne bi trebali postojati pravci u likovnoj umjetnosti ve? samo umjetnost i isti?e da ljudi i umjetnici trebaju malo dodatne podr�ke kako bi uspjeli ostvariti svoje radove. Upravo se u tom smislu postavlja djelovanje Gradske radionice, naime kako bi svojim organizacijskim okvirom pru�ila dodatnu podr�ku ljudima koji se, iz raznoraznih razloga, nisu imali priliku ostvariti kao umjetnici.

 Logo Grad Pula