Gradska Radionica

Vrtni ?ir: Gordan Poropat i Branko Bratkovi?

Gordan i Branko 286x215

Pulski pripovjeda? Gordan Poropat u suradnji s Brankom Bratkovi?em odrat ?e javno ?itanje svojih novih pri?a u Gradskoj radionici u subotu 8. lipnja 2019. u 20 sati. Posjetitelji ?e mo?i ?uti autorove najnovije radove i uivati u duhovitom, a istovremeno iznimno ?utilnom pristupu temama koje se uglavnom ti?u pulske svakodnevice i moda prepoznati neke od osebujnih likova koji se pojavljuju u njegovim pri?ama. Alberto Manguel piu?i o javnom ?itanju kae sljede?e: "Autor koji javno ?ita - ispunja rije?i odre?enim zvukovima i izvodi ih odre?enim pokretima. Takvo izvo?enje daje tekstu ton koji (pretpostavlja se) autor ima na umu

u trenutku njegova stvaranja, pa time prua sluatelju osje?aj da je blizak autorovim namjerama. Ono tako?er daje tekstu pe?at autenti?nosti... Kada se neki tekst ?ita u javnosti, njega ne odre?uje isklju?ivo odnos izme?u njegovih unutarnjih osobina i onih pristrane, uvijek druga?ije publike, jer ?lanovi te publike vie nemaju slobodu (kao to bi je imali obi?ni ?itatelji) da se vra?aju, ponovno ?itaju, odlau ?itanje i da tekstu daju vlastitu konotativnu intonaciju. Umjesto toga, tekst postaje ovisan o autoru-izvo?a?u koji preuzima ulogu ?itatelja, pretpostavljeno utjelovljenje svakoga ?lana o?arane publike za koju se ?itanje obavlja, pou?avaju?i ih kako ?itati." Kao to je Plinije rekao, ?itanje u javnosti je najbolji na?in da neki autor dobije publiku, a cilj autora nije samo prenijeti tekst publici ve? ga i vratiti autoru.

 Logo Grad Pula