Gradska Radionica

To?ka susreta Vol.1/19

.

To?ka susreta 286x215

Glazbeni program "To?ka susreta" ove godine dolazi u novom formatu, a prvi susret održat ?e se u pulskoj Gradskoj radionici u nedjelju 24. velja?e u 20 sati. To?ku susreta u novom izdanju ure?uju i moderiraju glazbenici Vanja Sinoši? i Marko Jovanovi?, a u programu ?e se ekperimentirati s glazbenim idejama i temama te njihovom daljnjom razradom unutar participativnog i kolaborativnog okvira. Prisutni glazbenici ?e koriste?i nove tehnologije pokušati od glazbene ideje napraviti cijelinu, a posebnost trenutka i postave tonski zabilježiti.

Program To?ka susreta je otvoreni glazbeni eksperiment koji nastaje kroz glazbenu komunikaciju izvo?a?a na sceni pri ?emu zajedni?ka aktivnost stvara nove vrijednosti i valorizira sadašnji trenutak te emociju koja nastaje. Nova glazba nastaje kao plod susreta glazbenika i njihove interakcije s publikom na na?in da se individualne uloge prožimaju i izmjenjuju. Tako "To?ka susreta" poti?e i otkriva nove talente ili pak jednostavno prihva?a ne?iji voljni interes da se kreativno izrazi. U tom smislu publika nije više samo konzument kulturnog sadržaja ve? postaje aktivni sudionik. Stoga ovakav koncept javnog nastupa pruža dodatnu motivaciju i entuzijazam glazbenicima, ali tako?er stvara nove umjetni?ke i socijalne vrijednosti te dodanu vrijednost kulturne ponude. U kona?nici imamo radost stvaranja i užitak slušanja, a "To?ka susreta" postaje mjesto okupljanja glazbenika i radoznale publike koja traži nešto novo, koja pronalazi motivaciju za sebe i koja sudjeluje kao referenca za glazbenike ili se sama uklju?uje u glazbeno stvaranje.

 Logo Grad Pula