Gradska Radionica

Fotka za tapiju-1 286x215

U ?etvrtak, 17. kolovoza 2017. u 20:30 sati, u programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice, etnolog i antropolog Andrea Matoševi? prezentirat ?e detalje svog istraživa?kog rada na temu tapije - specifi?nog izraza iz pulskog urbanog žargona. Svi koji žele saznati više ili podijeliti svoje iskustvo tapije pozvani su da se uklju?e u otvoreni dijalog nakon uvodnog dijela predavanja. Fenomenologija termina tapija ucijepljenog u grad Pulu do te mjere da ga gdjekad i snažno konotira, ima nekoliko dominantnih rukavaca me?u kojima se isti?e njegova usmenost, a koja po?esto generira procese osobnog, potkulturnog ili pak gradskog, sinkronijskog i dijakronijskog, razlikovanja od konteksta koji se interpretira

. Time op?eprisutni i po ni?emu isklju?ivo za Pulu specifi?ni fenomeni poprimaju jedinstvenu lokalnu, „autohtonu“, patinu i izražavaju se nerijetko u pridjevskom obliku kao „pulska zima“, „pulska dosada“ ili „pulska publika“. Takva ideja o sebi ili vlastitoj posebnosti po?iva na memoriji o realnim povijesnim, društvenim, ekonomskim i kulturnim procesima u gradu i pitanje je snažno izražene samointerpretacije koja se nerijetko, iako ne i uvijek, izražava u snažnom kriti?kom klju?u.

Izv. prof. dr.sc. Andrea Matoševi? pri Odjelu za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije i Filozofskom fakultetu Sveu?ilišta Jurja Dobrile u Puli predaje kolegije iz polja etnologije i antropologije. Jedan je od suosniva?a Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizma pri istom Sveu?ilištu. Objavio je tridesetak znanstvenih radova u doma?im i me?unarodnim ?asopisima i zbornicima radova te tri knjige: Pod zemljom. Antropologija rudarenja na Labinštini u XX. stolje?u (2011.), Socijalizam s udarni?kim licem. Etnografija radnog pregalaštva (2015.) te u suautorstvu s Teom Škoki? Polutani dugog trajanja. Balkanisti?ki diskursi (2014.). S Ladom Durakovi? uredio je zbornik radova Socijalizam na klupi. Jugoslavensko društvo o?ima nove postjugoslavenske humanistike (2013.) te je s Evi Piršl i ostalim kolegama sura?ivao na objavljivanju Vodi?a za interkulturalno u?enje (2016.)

 

 Logo Grad Pula