Gradska Radionica

Vrtni ?ir: Kristina Frani?

 

Portret na slapu Benkovski 286x215

U subotu, 10. lipnja 2017. u 20:30 sati, u programu "Vrtni ?ir" Gradske radionice iz Pule goš?a je Kristina Tamara Ku?iš Frani? koja predstavlja svoju prvu zbirku pjesama pod naslovom “Otisci duše”. Jednostavnost pisanja jest njen kredo jer autorica smatra da se u doba duhovne inflacije, gdje umjetnost postaje valuta pla?anja, a ljudi su svedeni na potroša?e, nanovo mora uspostaviti ta razumljiva komunikacijska nit izme?u esencije umjetni?kog dijela i duše.

Zbirka se sastoji od ?etrdesetak pjesama nastalih u razli?itim životnim periodima. Pjesme su sinteza svakidašnjice, metafizi?kih zanosa te filozofskih razmišljanja o trajanju, smislu života, bivanju , traganju, dobroti, povratku na istinske ljudske vrijednosti. Zbirka je duhovni itinerarij u kojem se isprepli?u religijski i arhetipski simboli suvremenog doba.

Pjesnikinja Vjekoslava Jurdana u svojoj recenziji navodi da ova zbirka pjesama, prije svega, izražava autori?ine misli, stavove, osje?aje, ?ežnje, a nadasve potragu za smislom. Ta se glavna sadržajna nit razra?uje i adekvatnim tematsko-motivskim itinerarom koji su sadržani u ovim nosivim pojmovima: duša, potraga, htijenje, san, vje?nost. Pjesme Kristine Tamare Ku?iš Frani? doti?u pojedine slabe to?ke suvremene civilizacije i izgubljenog ?ovještva u njoj. Stoga ta poezija u idejnom smislu sadrži snažnu, ali nenametljivu poruku o potrebi vra?anja izgubljenim izvorima. Prije svega izvorima duše. Otuda i naslov zbirci.

Književnica Sonja Zubovi? isti?e da poezija Kristine Tamare Frani? iznena?uje ?itatelja zgusnutom misaonom i emocionalnom jasno?om, a svojom snagom magneti?no privla?i na opetovano udubljivanje. U vremenima kad sveprisutna površnost zagušuje poetske prostore i magli vidike, kad bezbroj praznih oratorskih salvi bu?i uz naše ušne školjke, u vremenima u kojima caruje gluho recitiranje i oduzimanje, esencija ove poezije postaje toplo uto?ište duše.

Kristina Tamara Ku?iš Frani? ro?ena je u Zagrebu 1968. godine. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistrirala je povijest umjetnosti i etnologiju, a nakon toga marketing na Ekonomskom fakultetu Sveu?ilišta u Zagrebu. Bila je savjetnik za nove medije i likovnu kulturu u Ministarstvu kulture RH, generalni direktor marketinga u Metro C&C, a nakon toga otvara vlastitu tvrtku. Radila je kao predava? na Visokoj poslovnoj školi Politehnika te na Sveu?ilištu Juraj Dobrila u Puli. Bavi se likovnom kritikom, obra?uje teme iz kulture, kao samostalna kustosica organizira i otvara izložbe. Napisala je niz znanstvenih ?lanaka i predgovore za kataloge izložbi renomiranih likovnih umjetnika iz Hrvatske i svijeta. Predsjednica je udruge za promicanje kulture Ars@Nova iz Banjola.

 Logo Grad Pula