Gradska Radionica

Obnavljanje Rheokaliphora

Rheo

RHEOKALIPHOR nositelj pozitivne energije (iz gr?kog RHEO-struja, KALI dobar, PHORE nosilac). Obelisk kao najjednostavniji oblik u prirodi dobiva na vrijednosti umjetni?kom intervencijom na svom oploju. Kompozicija se sastoji od preko 9000

oslikanih trokuta, precizno raspore?enih u harmonijskom nizu, koji formiraju dekorativno oploje, dok je vrh, kao stjecite energetskih silnica, obloen zlatnim listi?ima. Time se stvara jedinstvena dinamika, a objekt postaje dominanta koja privla?i panju.

Umjetni?ki objekt realiziran je 1991., uz participaciju stotinjak gra?ana i posjetioca Pule, a za koncept je zasluan prof. Antoine Meyer, voditelj umjetni?ke grupe Vaisseau iz Geneve koji u to vrijeme provodi projekt Atelier Urban Pula u suradnji s pulskim umjetnicima. Za angaman na projektu "Atelier Urban - Pula", grupa Vaisseau je dobila priznanje UNESCO-a 1992. godine. Iz ovog projekta izrasla je udruga Gradska radionica, zasluna za niz ostvarenih likovnih djela u gradu Puli (npr. Sveu?ilina biblioteka i Gradska vije?nica) i drugdje.

 Logo Grad Pula