Gradska Radionica

PULA - OTVORENI GRAD

Na druženju u Gradskoj radionici 30. travnja, arhitektica Breda Bizjak predstavila je projekt Otvoreni grad - intervencije u javnom prostru grada Pule.

  Breda

Cilj projekta "Otvoreni grad", koji je arhitektica Breda Bizjak pokrenula u Društvu arhitekata Istre, podizanje je svijesti o javnom prostoru grada Pule. Devet postojećih lokacija u javnom prostoru povijesne jezgre grada odabrano je kako bi se kroz autorske radove kolektiva ti prostori redefinirali i aktivirali. Materijalne i nematerijalne akcije

privremenog karaktera manifestirat će se kao niz prostora-događaja kroz performativne, umjetničke, dizajnerske te arhitektonske intervencije.Kroz projekt istražiti će se različite tehnike i metode korištenja prostora i njihove reaktivacije odn. ponovnog 'isčitavanja' prostora grada. Odabir lokacija namjenski i sadržajno svedene su na tematske sklopove: obala, trg, vrt, park, krov, zgrada.

otvoreni grad
Motivirani trenutnom situacijom koja neminovno implicira stagnaciju i degradaciju, sve veću privatizaciju javnog prostora te nemogućnost formalnog učestvovanja u kvalitativnim promjenama istog, ovim se akcijama želi potaknuti razmišljanje, rasprava i rad na projektima u postojećim javnim prostorima povijesne jezgre grada Pule. Upozoriti na 'nevidljive', zapuštene i neiskorištene gradske prostore te istražiti i ostvariti mogućnosti za njihovo korištenje za potrebe građana i ponovnu revalorizaciju.
Projektom se istražuje javni, polujavni i privatni prostor te moguće međusobne interakcije koje možemo označiti terminima poput 'privatni javno dostupan prostor' i koje je njegovo značenje u urbanom kontekstu. Lokacije su organizirane kao 'prostori - događaji' koje već samim nazivom naznačavaju različite kulturne aktivnosti na odabranim lokacijama u kojima sudjeluju građani.

 Logo Grad Pula